Zimowisko z dofinansowaniem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników

wpis w: Aktualnosci1 | 0

Biuro Podlaskiej Izby Rolniczej informuje, że rozpoczęło nabór na 10-dniowe zimowisko z dofinansowaniem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników organizowane przez Krajową Radę Izb Rolniczych w dniach:
– 21.01.2020 r. – 30.01.2020 r. Biały Dunajec – program w załączeniu program Bialy Dunajec 2020 II


Z wypoczynku zimowego mogą skorzystać dzieci i młodzież szkolna w wieku do 16 lat (dzieci urodzone od 01.01.2004r.), których przynajmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (czyli jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców/opiekunów jest uprawnione do świadczeń z KRUS w czasie trwania kolonii.

Dokumenty niezbędne do zakwalifikowania uczestnika kolonii:
1.    Wypełniona i podpisana karta kwalifikacyjna ze szczególnym uwzględnieniem informacji o stanie zdrowia dziecka pkt. II  wraz z regulaminem uczestnika wypoczynku – w załączeniu;       KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA 2020

UWAGA: w przypadku, gdy dziecko przebywa pod opieką inną niż rodziców należy dołączyć właściwe orzeczenie sądu;

*) w przypadku, gdy dziecko posiada inne nazwisko niż rodzic niezbędne jest dokonanie przez rodziców opisu wyjaśniającego ten fakt;

*) w przypadku, gdy adres zamieszkania uczestnika jest inny niż adres na zaświadczeniu KRUS należy załączyć wyjaśnienie od rodzica dlaczego jest rozbieżność w adresie zamieszkania;

UWAGA: oświadczenia muszą wypełnić tylko i wyłącznie rodzice, w przypadku u których:

*) widnieje różnica w nazwisku pomiędzy matką/ojcem/opiekunem prawnym a uczestnikiem zimowiska

*)  widnieje różnica w adresie zamieszkania, np. pomiędzy zaświadczeniem KRUS a adresem podanym przez rodzica na karcie kwalifikacyjnej (dot. miejscowości, kodu pocztowego, poczty, ulicy, numeru ulicy, domu, mieszkania)

  1.  Podpisane oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka; – wzór w załączeniu; oświadczenie rodzica RODO KRIR

WAŻNE! Pod oświadczeniem musi się podpisać rodzic, na którego zostało wystawione zaświadczenie KRUS oraz  na oświadczeniu rodzic musi wpisać:

– imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego dziecka ubezpieczonego w KRUS

– imię i nazwisko uczestnika wypoczynku,

– data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka (pod oświadczeniem i klauzulą),

  1. oryginalne zaświadczenie z oddziału regionalnego lub placówki terenowej KRUS, wystawione na co najmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych – wzór w załączeniu wzór zaświadczenia KRUS

UWAGA! Na zaświadczeniu musi znaleźć się pełen adres, tj. ulica i nr domu/mieszkania, kod pocztowy i poczta: jeżeli rodzic/opiekun prawny pobiera rentę to na zaświadczeniu musi być informacja czy jest to renta stała, jeżeli nie to na jaki okres została przyznana (od-do); pobieranie renty strukturalnej nie uprawnia do skorzystania z dofinansowania do wypoczynku;

  1.  dowód wpłaty 680 zł od osoby na konto Krajowej Rady Izb Rolniczych  ( dostępne w biurze PIR) z dopiskiem imię i nazwisko uczestnika, 22.01-31.01.2019 rok zimowisko Biały Dunajec 

Zapisy telefoniczne na zimowisko prowadzi Agnieszka Artemiuk– tel. 85 6760862

W ciągu 4 dni, od zgłoszenia telefonicznego, należy dostarczyć do biura Izby prawidłowo wypełniony komplet dokumentów oraz dowód wpłaty.

Niekompletne i / lub źle wypełnione dokumenty będą odsyłane, zaś na to miejsce zostanie wpisana kolejna osoba z listy.

UWAGA! liczba miejsc ograniczona. W przypadku dużego zainteresowania, organizator zastrzega możliwość wcześniejszego zamknięcia listy uczestników z powodu wyczerpania miejsc.

„Wypoczynek zimowy w 2020 r. organizowany przez Krajową Radę Izb Rolniczych we współpracy z Podlaską Izbą Rolniczą w ramach programu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika”.

Do pobrania:

lista co zabrać