„Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”

23 października Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej"

 

Pomoc będzie przyznana podmiotowi, który:
1) jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która jako mikro lub małe przedsiębiorstwo, wykonuje działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych w zakresie:
– działalności usługowej wspomagającej produkcję roślinną
– działalności usługowej wspomagającej chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
– działalności usługowej następującej po zbiorach,
przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy; do tego okresu wlicza się również okres zawieszenia prowadzenia tej działalności;
3) jest zdolny do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu
4) nie uzyskał pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013;
5) ma nadany „numer identyfikacyjny"

Pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty:

1) zakupu lub związane z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności:
a) nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej przeznaczonych do:
• uprawy gleby oraz siewu, sadzenia, pielęgnacji, ochrony, nawożenia i zbioru roślin,
• przygotowywania, mycia, suszenia, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, ważenia i pakowania produktów rolnych w celu przygotowywania ich do sprzedaży,
przygotowywania pasz (na zlecenie usługobiorcy na bazie dostarczonych przez niego składników),
• rozdrabniania i szarpania słomy i roślin,
• ciągników (może być kosztem kwalifikowanym w części nieprzekraczającej 50% pozostałych kosztów kwalifikowanych), kombajnów zbożowych, sieczkarni polowych, ładowarek samobieżnych i przyczep rolniczych,
b) aparatury pomiarowej i kontrolnej,
Zalicza się tu koszty transportu do miejsca realizacji operacji materiałów służących realizacji operacji oraz maszyn i urządzeń objętych operacją, a także koszty instalacji.

 

c) sprzętu komputerowego i oprogramowania, służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług;
2) wdrożenia systemu zarządzania jakością;
3) rat zapłaconych z tytułu wykonania umowy leasingu, nieprzekraczających ceny netto nabycia rzeczy,
4) opłat za patenty i licencje;
5) ogólne związane z wydatkami – dotyczącymi kosztów budowy, nabycia, włącznie z leasingiem, lub modernizacji nieruchomości, kosztów zakupu lub leasingu nowych maszyn i wyposażenia do wartości rynkowej majątku – takich jak honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności.

 

Koszty ogólne, czyli:

 

• dokumentacja technicznej operacji, w szczególności: kosztorysy, oceny lub raporty oddziaływania na środowisko, wypisy i wyrysy z katastru nieruchomości, projekty technologiczne
• biznesplanu – do wysokości kwoty 10 tys. złotych netto.
Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne uwzględnia się w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych.

 

Pomoc przyznaje się w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych
Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie 500 tys. złotych na jednego beneficjenta.
ARiMR jeszcze w 2015 roku udostępni formularz wniosku o płatność oraz termin ogłoszenia naboru wniosków. Na naszej stronie internetowej będziemy o tym na bieżąco informować.