Wystąpienia Podlaskiej Izby Rolniczej

wpis w: Wystąpienia | 0
 • Podlaska Izba Rolnicza podtrzymuje swoje stanowisko z dnia 26.06.2012r. wobec ustanowienia w województwie podlaskim obszarów szczególnie narażonych na azotyny pochodzenia rolniczego, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych należy ograniczyć. Nadal uważamy, iż brak jest wiarygodnych wyników badań świadczących, że przekroczenie azotanów pochodzi ze źródeł rolniczych.

Po zapoznaniu się z projektem rozporządzeń Dyrektora RZGW w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszarów szczególnie narażonych PIR wnosi następujące uwagi:

 • Wprowadzenie okresu przejściowego dla przechowywania obornika na płytach najlepiej 4 lata do końca obowiązywania programu – jest wiele rolników którzy nie mają płyty – 1 marca jest to termin bardzo krótki na dostosowanie się do tego wymogu.
 • Wprowadzenie okresu przejściowego na przechowywanie pasz soczystych na zabezpieczonym gruncie do 1 marca 2014 r. 1 marca 2013 to termin nierealny do wykonania – obecne pasze soczyste były wykonane przez rolników bez wiedzy o wprowadzeniu planowanego wymogu.
 • Wydłużenie terminu wywozu gnojówki, gnojowicy na łąki trwałe i pastwiska trwałe do 15 listopada – 15 sierpień to okres zdecydowanie zbyt krótki, zwłaszcza zważywszy na fakt, że coraz częściej jesień bywa ciepła z małymi opadami.
 • Zmiana maksymalnych dawek nawożenia azotem dla upraw w plonie głównym dla kukurydzy na zielonkę z 260 do 350 N kg/ha oraz dla motylkowych z trawami (zarówno w pozycji pastewne na zielonkę jak i jako rośliny wieloletnie) z 100 do 250 kg N/ha ze względu na fakt, iż rolnicy mają różne proporcje traw i motylkowatych, w sytuacji kiedy trawy jest ponad 50% uprawa wymaga większego nawożenia azotem oraz zwiększenie dawki azotu dla sorgo w tym zasiewy mieszane z kukurydzą do 300 kg N/ha.
 • Zmienić zapis Działu II „Obowiązki …. Rozdział I okres nawożenia pkt 2 utrzymać okres wywożenia obornika w terminie od 1 marca do 30 listopada.
 • Załącznik nr 5 maksymalne dawki nawożenia jest załącznikiem bardzo niebezpiecznym dla rolników, ponieważ pomimo dopuszczenia dawki azotu z nawozów naturalnych 170 kg N/ha wg rozporządzenia, ta tabelka wyklucza taki zapis w wielu uprawach. Okazuje się, że na wiele upraw w ogólne nie można stosować żadnego nawożenia nawet nawozów naturalnych. W wielu przypadkach natomiast są to dawki zbyt małe. Np. podana dawka azotu w kg na 1 ha mieszanki zbożowej lub mieszanki motylkowych z trawami to 100 kg – ze wszystkich źródeł (nawozy naturalne, organiczne oraz mineralne). Nijak to się ma do zapisu & 36 (170 kg N/ha z nawozów naturalnych). Wobec tego nasuwa się również pytanie kiedy rolnik przekroczy max ilość produkowanych w gospodarstwie nawozów. Przecież jest wielu rolników będących podatnikami podatku VAT – mają zatem faktury na zakup nawozów mineralnych. Jeżeli załącznik nr 5 wskazuje maksymalne dawki N na 1 ha to zapis max 170 kg N/ha nie ma zastosowania jeżeli dawki z załącznika nr 5 są mniejsze. Przykład 15 ha gospodarstwo ma 15 DJP bydła i następującą strukturę upraw 3 ha koniczyny (max 30kg N/ha) 4 ha trawy z motylkowatymi (max 100 kg N/ha) 1 ha kukurydzy (max 260 kg N/ha) oraz 7 ha mieszanki zbożowej (max 100 kg N/ha). Rolnik zakupił dodatkowo tonę saletry i moczniku. W takiej sytuacji może się okazać, iż mimo, że rolnik ten ma 1 DJP na 1 ha, więc z prostego wyliczenia nie wyjdzie 170 kg N/ ha z nawozów naturalnych to jednak zważywszy na strukturę upraw będzie posiadał nadwyżkę azotu którą będzie musiał zbyć. Z jego struktury upraw wynika, że może on maksymalnie ze wszystkich źródeł zastosować tylko ok. 97 kg N/ha.

 

 • Działając na rzecz podlaskich rolników Podlaska Izba Rolnicza zwróciła się z prośbą

o wyjaśnienie, skąd Agencja Nasienna dysponuje danymi adresowymi rolników.

W odpowiedzi na powyższą sprawę Agencja Nasienna informuje, że źródłem posiadanych danych adresowych podlaskich posiadaczy gruntów rolnych nie była „Centrala Nasienna”.

Źródłem gromadzonych danych adresowych posiadaczy gruntów rolnych najczęściej są powszechnie dostępne źródła, a w szczególności wyszukiwarki internetowe np. Rejestr REGON, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Rejestr Podmiotów Paszowych GIW, Wykaz beneficjentów wspólnej polityki rolnej, Rejestr KRS. Źródłem danym adresowych bardzo często są sami rolnicy umieszczający ogłoszenia w prasie. Ponadto Agencja Nasienna, poprzez zakup odpowiedniej licencji korzystała z komercyjnej bazy adresowej gospodarstw rolnych.

 • Podlaska Izba Rolnicza opiniowała projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego PROW na lata 2007-2013.

Po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków

i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego PROW na lata 2007-2013, Podlaska Izba Rolnicza wnosi swoje uwagi

dotyczące obszaru przyznawania pomocy. W nowym projekcie rozporządzenia                                 z zainteresowaniem przyjmujemy zapisy preferujące przyznanie pomocy tym potencjalnym beneficjentom, którzy nie uzyskali wsparcia w ramach działania „ Modernizacja gospodarstw rolnych’’ PROW 2007-2013. Jednak nie akceptujemy zapisów mówiących o tym, że nowe nabory wniosków o przyznanie pomocy będą przeprowadzane tylko w województwach,                     w których będą dostępne środki do przyznania pomocy.

Podlaska Izba Rolnicza wnosi o uwzględnienie dodatkowego naboru w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych’’ także w tych województwach,                       w których są niezrealizowane wcześniej złożone przez rolników wnioski w ARiMR . Takie zapewnienie w ciągu ostatniego roku otrzymywaliśmy od Ministra Rolnictwa                   i Rozwoju Wsi.

 

 • Na wniosek Rady PIR w Zambrowie Podlaska Izba Rolnicza zwróciła się do Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku o uzyskanie informacji dotyczących kwalifikacji lub uprawnień osób do obsługi określonego sprzętu.

W odpowiedzi na pismo Inspekcja Pracy informuje, że wszelkie wymagania dotyczące kwalifikacji lub uprawnień osób do obsługi określonego sprzętu wynikają z art. 237³§1 Kodeksu pracy oraz przepisów wykonawczych. Niemniej dotyczą one relacji, gdy występuje pracodawca i pracobiorca, tj. zatrudnienia w ramach stosunku pracy. W sytuacji, gdy rolnik prowadzi gospodarstwo indywidualne bez zatrudnienia pracownika w ramach stosunku pracy wymienione wymagania nie obowiązują.

Natomiast w tej grupie maszyn wymagania kwalifikacyjne wynikają z cytowanej podstawy prawnej, tj. art. 237³§1 Kodeksu pracy zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001, nr 118, poz.1263).

 • Ponadto Podlaska Izba Rolnicza

– opiniowała projekt Rozporządzenia Ministra skarbu Państwa w sprawie programu prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej oraz trybu zbywania akcji tej spółki plantatorom buraków cukrowych oraz pracownikom.

W piśmie do Podlaskiej Izby Rolniczej MSP/DPR/9328/12) z 9 października 2012 roku informował Minister Skarbu Państwa, że MSP nie ma możliwości skierować oferty zbycia należnych do Skarbu Państwa akcji KSC dla byłych plantatorów i byłych pracowników Spółki, którzy posiadają akcje Krajowej Spółki Cukrowej.

Panie Ministrze, wystarczyłby jeden zapis w projekcie rozporządzenia i byłaby sprawa załatwiona.

Pierwsza próba prywatyzacji w dniu 20 września 2011 roku prospektu emisyjnego nie zakończyła się podpisaniem umów sprzedaży akcji ponieważ zabrakło chętnych na wykup (brak środków finansowych uprawnionym podmiotom).

Spółka planuje osiągniecie w roku obrotowym 2011/2012 zysku netto w wysokości co najmniej 510 mln zł, dlatego Panie Ministrze należy w trybie pilnym oszacować aktualną wartość akcji KSC(obecna cena nominalna akcji KSC 1,00 zł to kpina).

Byli plantatorzy i byli pracownicy zostali oszukani w momencie regulacji rynku cukru, a teraz po raz kolejny nie mają możliwości uczestniczenia w dalszej prywatyzacji ( dotowanej przez Skarb Państwa).

Wobec powyższego nasuwa się pytanie- czym nasze akcje różnią się od tych akcji, które Ministerstwo Skarbu Państwa promuje na koszt wszystkich podatników w momencie aktualnego kryzysu w Polsce.

Ten problem dotyczy wszystkich byłych plantatorów i byłych pracowników wygaszonych cukrowni i rejonów plantacyjnych w całej Polsce, a nie tylko Podlasia jak się sugeruje w pismach i wypowiedziach.

 

– wystąpiła do KRIR z propozycją o rozważenie zmiany terminu wyborów do Izb Rolniczych.

– poparła postulaty Międzyzwiązkowego Komitetu Protestującego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego.

Iwona Denisiuk

PIR Porosły